โครงงานเรื่อง ไฟฟ้าสถิต
นายระพี เสน่ห์ราชกิจ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 3
อาจารย์ผู้สอน ครูคเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน

โฆษณา