ความถี่ (f) คือ จำนวนคลื่นใน 1 วินาที

คาบ (T) คือ เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ

วินาที

อัตราเร็วคลื่น

v = อัตราเร็วคลื่น หน่วยเป็น เมตร/วินาที

= ความยาวช่วงคลื่น หน่วยเป็น เมตร

สโตรโปสโคป เป็นเครื่องมือที่ใช้หาความถี่ของคลื่น

f = ความถี่ของคลื่น

nS = จำนวนช่องของสโตรโปสโคป

fS = ความถี่ของสโตรโปสโคป

การสะท้อนของคลื่น มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน

การหักเหของคลื่น

n2 , n1 = ดัชนีหักเหของตัวกลาง 2 และตัวกลาง 1

= มุมตกกระทบ

= มุมหักเห

= ความยาวคลื่นในตัวกลางทั้งสอง

v1 , v2 = ความเร็วคลื่นในตัวกลางทั้งสอง

การแทรกสอด

การแทรกสอด เกิดจากการรวมกันของคลื่น ใน

กรณีที่เป็นต้น กำเนิดอาพันธ์

1. การรวมแบบเสริมสร้าง

n = 0 , 1 , 2 , 3 , … (Antinode)

2. การรวมแบบหักล้าง

n = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , … (Node)

3. จำนวนบัพ

4. จำนวนปฏิบัพ

d = เป็นระยะระหว่าง S1 และ S2

= ความยาวคลื่น

การเลี้ยวเบน

1. การเลี้ยวเบนเมื่อผ่านช่องแคบเดี่ยว

แนวบัพ (Node) – รวมแบบหักล้าง

2. การเลี้ยวเบนเมื่อผ่านช่องแคบคู่

– แนวปฏิบัพ (Antinode) – รวมแบบ

เสริมสร้าง

– แนวบัพ (Node) – รวมแบบ

หักล้าง

คลื่นในเส้นเชือกที่ปลายตรึงไว้

1. ความเร็วในเส้นเชือก

T = ความตึงเชือก หน่วยเป็นนิวตัน

= มวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวของเชือก หน่วยเป็น

กิโลกรัม/เมตร

โฆษณา